ZŠ Horníkova 1

Výběrové třídy

Výběrové třídy 1. stupně

Bližší informace o výuce Světa vzdělání na 1. stupni najdete na této adrese: https://svetvzdelani.cz/vyuka-na-1-stupni/.

Do uživatelského účtu Světa vzdělání se můžete přihlásit (uživatelský účet vytvořit) zde: https://prihlaska.svetvzdelani.cz/login.

Co žáky nad rámec výuky v běžných třídách 1. stupně čeká

Angličtina - aktivní užívání cizího jazyka už od první třídy: 

MATEMATIKA - osvojení si matematického myšlení a pozitivního vztahu k matematice:

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - umění vycházet dobře s druhými i se sebou samým:

LOGIKA - rozvíjení schopnosti samostatně a logicky přemýšlet:

PROGRAMOVÁNÍ - dovednost používat technologie efektivně a bezpečně:

Výběrové třídy 2. stupně

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Talentová zkouška bude z běžného učiva 5. ročníku základní školy. Zkoušky se dělají z matematiky a anglického jazyka. Testy jsou naplánovány na jednu vyučovací hodinu (45 min), ale dají se zvládnout rychleji.

Přítomen bude i učitel daného předmětu, aby mohl případně poradit. Rodiče mohou čekat ve vedlejší třídě, kde bude možnost drobného občerstvení. Žák, který skončí dříve, může opustit třídu a jít za svými rodiči.

Talentové zkoušky nejsou klasickým přijímacím řízením spadajícím do správního řízení. O přijetí do školy rozhoduje vždy ředitel školy. Samotné úspěšné splnění testu automaticky neznamená přijetí žáka.

Před přijetím žáka může být svolána schůzka se zákonnými zástupci žáka, dítětem a zástupci školy. Po zvážení všech dostupných podkladů a informací rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí žáka.

Nezveřejňujeme pořadí žáků při talentových zkouškách. Pouze abecední seznam prvních 24 žáků, které můžeme přijmout do této třídy a seznam 10 náhradníků. V případě, že se uvolní místo, budou osloveni tito náhradníci.


Testy z matematiky jsou postaveny na učivu ZŠ do 5 třídy. Úlohy jsou často úvahové. Vycházejí z testů na:

Učební plán a náplň hodin aplikované matematiky jsou součástí ŠVP "S radostí k moudrosti" na našem webu


Přijímací test z anglického jazyka bude mít část Poslech a část Čtení.

Bude obsahově v úrovni výstupů 5. ročníku ZŠ. Některé děti mají náskok a zvládají úroveň A2 Flyers Cambridge.

Uchazeč prokáže schopnost porozumění textu, doplní jednoduchou informací z poslechu apod., 

procvičení např. zde: https://www.esleschool.com/elementary-level-yl/

Rozhodující je nikoliv znalost gramatiky, ale celková schopnost porozumění textu či poslechu. 

Stáhněte si přihlášku,

vytiskněte ji, vyplňte a odešlete jako přílohu el. pošty na adresu sekretariat@zshornikova.cz, případně přihlášku odevzdejte na sekretariátu školy osobně.